Komunikat MSZ ws. propozycji Uchwały Rady Ministrów w sprawie konieczności uregulowania w stosunkach polsko-niemieckich kwestii reparacji, odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska i Polacy ponieśli z powodu bezprawnej napaści Niemiec na Polskę w 1939 r. oraz późniejszej okupacji niemieckiej

justyna

Sekretarz Stanu w MSZ Arkadiusz Mularczyk, Pełnomocnik Rządu do spraw Odszkodowań za Szkody Wyrządzone Agresją i Okupacją Niemiecką w latach 1939-1945 wystąpił z inicjatywą przyjęcia przez Radę Ministrów Uchwały w sprawie konieczności uregulowania w stosunkach polsko-niemieckich kwestii reparacji, odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska i Polacy ponieśli z powodu bezprawnej napaści Niemiec na Polskę w 1939 r. oraz późniejszej okupacji niemieckiej.

Celem podjęcia przez Radę Ministrów uchwały jest potwierdzenie w sposób formalny i formalnie wiążący, że ani w czasach PRL, ani po odzyskaniu suwerenności kwestia reparacji, odszkodowań, zadośćuczynienia oraz innych form naprawienia szkód wyrządzonych Polsce i Polakom w trakcie II wojny światowej nie została w żaden sposób zamknięta. Uchwała Rady Ministrów stanowić będzie wiążący dla innych organów akt prawny, potwierdzający brak uregulowania w formie umowy międzynarodowej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską, a Republiką Federalną Niemiec kwestii wynagrodzenia szkód i krzywd wyrządzonych przez Niemcy w trakcie II wojny światowej oraz konieczność zawarcia takiej umowy.

Uchwała Rady Ministrów będzie jednocześnie ważnym sygnałem, że Rzeczpospolita Polska z całą stanowczością domaga się od Niemiec, państwa będącego spadkobiercą prawnym III Rzeszy uregulowania otwartego rachunku krzywd i strat wyrządzonych Polsce w latach okupacji. Przypomnijmy w tym miejscu, że Polska doznała największych strat ludzkich i materialnych w stosunku do populacji wszystkich europejskich krajów. Masowa eksterminacja, intensywna eksploatacja polskiego społeczeństwa oraz zagrabienie i zniszczenie naszego bogactwa narodowego przez Niemcy na niespotykaną dotąd skalę doprowadziło Polskę do katastrofalnego stanu, którego skutki były boleśnie odczuwalne przez następne pokolenia.

Liczba zabitych osób z rąk tylko Niemców wyniosła 5 mln 219 tys. Co piątym zamordowanym było dziecko w wieku poniżej 10 lat. Ponad 2,1 mln polskich obywateli zostało wywiezionych za granicę do niewolniczej pracy przymusowej. Prawie 200 tys. polskich dzieci zostało odebranych polskim rodzinom celem germanizacji. Tylko 30 tys. powróciło. W czasie wojny 590 tys. obywateli Polski zostało okaleczonych w wyniku pseudonaukowych eksperymentów i w wyniku pobytu w obozach koncentracyjnych.

W wyniku niemieckiej okupacji utraciliśmy kulturalne zasoby o wartości szacowanej na 19 miliardów 310 milionów złotych (co daje w przybliżeniu sumę ponad 4,1 mld euro). Straty tylko materialne szacujemy na 797 mld 398 mln złotych w cenach bieżących (po kursie z dnia dzisiejszego jest to 170,1 mld euro).

Zasoby bankowe zostały z Polski zagrabione. Obywatele polscy utracili ponad 89 mld złotych oszczędności oraz ponad 34 mld złotych w ubezpieczalniach. Państwo polskie utraciło prawie 500 mld wpływów podatkowych.

Łączna wartość strat szacowana w raporcie o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945, wynosi 6,22 biliona złotych, czyli równowartość 1,53 biliona dolarów wg kursu z dnia 31.12.2021. Wartość ta nie oddaje i tak ogromu zniszczeń, a jest jedynie skromnym przybliżeniem kosztów.

Przypominamy, że Polska ze względu na narzuconą Polsce politykę bloku sowieckiego nie otrzymała należnych z odszkodowań przyznanych przez Konferencję Poczdamską. Tymczasem państwo niemieckie pomimo, że samo bardzo skorzystało na pomocy amerykańskiej po II w. św. i odniosło korzyści ekonomiczne w wyniku pełnej integracji z zachodnimi strukturami politycznymi po dziś dzień systemowo nie zrekompensowało tych strat, a Niemcy nigdy nie poniosły pełnej odpowiedzialności za działania swojego prawnego poprzednika w tym okresie na terytorium Polski. Niemcy wzbogaciły się na rabunku i pracy przymusowej.

Co więcej, państwo niemieckie powołuje się na doktrynę prawną immunitetu jurysdykcyjnego państwa, która pozbawia ofiary niemieckiej agresji zbrojnej i wieloletniej okupacji praw do poszukiwania na drodze prawnej należnego im zadośćuczynienia.

Uchwała Rady Ministrów jest jednocześnie wezwaniem do rządu niemieckiego o przestrzeganie reguł prawa międzynarodowego, zgodnie z którym państwo to ponosi pełną odpowiedzialność za popełnione na ziemiach polskich zbrodnie wojenne, ludobójstwo i zbrodnie przeciwko ludzkości oraz systemowy rabunek, które nie podlegają przedawnieniu.

Uważamy, że Republika Federalna Niemiec powinna natychmiast rozpocząć systemowe działania prowadzące do zrekompensowania strat poniesionych przez Polskę i jej obywateli.