SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

22.08.2021 Trzecia rocznica Międzynarodowego Dnia upamiętniającego ofiary aktów przemocy ze względu na religię lub przekonania RODM Olsztyn poleca

22 sierpnia 2021 roku przypada trzeci Międzynarodowy Dzień upamiętniający ofiary aktów przemocy ze względu na religię lub przekonania. Ustanowiony został rezolucją 73/296 Zgromadzenia Ogólnego ONZ przyjętą jednogłośnie 28 maja 2019 roku. Pomysłodawcą idei międzynarodowego dnia była Polska.

Rezolucja m.in. wyraża zaniepokojenie powtarzającymi się aktami nietolerancji i przemocy na tle religijnym. Podkreśla odpowiedzialność państw za ochronę praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości religijnych. Docenia znaczenie dialogu międzyreligijnego oraz międzykulturowego, jak również konieczności edukacji. Stwierdza, że wolność religii i przekonań oraz wolność wyrażania opinii, jak również prawo do wolności zrzeszania się i pokojowych zgromadzeń są ze sobą powiązane i wzajemnie się uzupełniają. Wskazuje, że ataki na osoby należące do mniejszości religijnych oraz na miejsca kultu religijnego stanowią pogwałcenie prawa międzynarodowego. 

W związku z przyjęciem ww. rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w lipcu 2020 r., również z polskiej inicjatywy, na forum ONZ rozpoczęła działalność Grupa Przyjaciół Ofiar aktów przemocy ze względu na religię lub przekonania. Grupa zrzesza 30 państw członków i Unię Europejską jako obserwatora. Polska, jako pomysłodawca inicjatywy, przewodniczy pracom Grupy.

Te i inne działania Polski na arenie międzynarodowej potwierdzają rolę naszego kraju jako lidera w promocji wolności religii lub przekonań oraz w domaganiu się poszanowania praw każdego człowieka do wolności religijnej, w tym również osób należących do mniejszości religijnych. Jest to także jeden z priorytetów polityki zagranicznej Polski w obszarze praw człowieka, a obecnie – priorytet członkostwa Polski w Radzie Praw Człowieka ONZ w kadencji 2020-2022.