SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

18.03.2021 XX posiedzenie Rady Programowej Współpracy Rozwojowej RODM Olsztyn poleca

Rada Programowa Współpracy Rozwojowej jednogłośnie przyjęła Plan Współpracy Rozwojowej na 2021 rok. Posiedzeniu Rady przewodniczył Krajowy Koordynator Współpracy Rozwojowej, wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński.

Przyjęty dokument wyznacza kierunki, cele i formy działań rozwojowych i humanitarnych, które podejmowane będą przez Polskę w ciągu najbliższych miesięcy, a także wysokość przeznaczonych na te działania środków finansowych, pochodzących z rezerwy celowej przeznaczonej na współpracę rozwojową, z budżetu resortu spraw zagranicznych oraz innych resortów realizujących zadania w obszarze współpracy rozwojowej. Plan na 2021 rok opiera się o Wieloletni Program Współpracy Rozwojowej na lata 2021-2030 „Solidarność dla rozwoju”, ustanowiony uchwałą Rady Ministrów z 19 stycznia 2021 r.

Radę Programową, będącą organem opiniodawczo-doradczym Ministra Spraw Zagranicznych, tworzą przedstawiciele administracji rządowej, parlamentarzyści, przedstawiciele organizacji pozarządowych, środowisk naukowych oraz pracodawców. Do jej zadań należy w szczególności:

  • przedstawianie propozycji priorytetów geograficznych i tematycznych współpracy rozwojowej;
  • opiniowanie projektów programu wieloletniego współpracy rozwojowej i planów rocznych; oraz
  • opiniowanie rocznych sprawozdań z realizacji przez organy administracji rządowej zadań z zakresu współpracy rozwojowej oraz projektów dokumentów rządowych związanych ze współpracą rozwojową.

Po przyjęciu przez Radę, Plan Współpracy Rozwojowej na 2021 rok został przekazany do akceptacji Ministra Spraw Zagranicznych.