SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

07.02.2020 Seminarium pt. „Mniejszość niemiecka w Polsce 30 lat po transformacji oraz 15 lat po uchwaleniu Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym". Działania RODM Olsztyn

W dniu 10 marca br. w siedzibie Instytutu Północnego im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie odbyło się kolejne już seminarium poświęcone kwestiom wielokulturowości oraz mniejszości narodowych, współorganizowane przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie, Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie oraz Forum Dialogu Publicznego. Tematyka marcowego wydarzenia odnosiła się do sytuacji i funkcjonowania mniejszości niemieckiej w Polsce.

Seminarium otworzył dyrektor Instytutu Północnego im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie, który wraz z konsultantką RODM w Olsztynie przywitał zaproszonych gości i prelegentów. Następnie rozpoczął się panel ekspercki, w którym jako pierwszy wystąpił dr Paweł Popieliński z Instytutu Studiów Politycznych PAN w Warszawie.

Prelegent nakreślił ogólną sytuację społeczno-prawną mniejszości niemieckiej w Polsce w perspektywie ostatnich trzech dekad. Nawiązał m.in. do obowiązujących aktów oraz omówił prawa przysługujące mniejszościom w naszym kraju. Szczególna uwagę poświęcił zapisom Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym. Doktor Popieliński przedstawił również liczebność, rozmieszczenie i strukturę społeczną mniejszości niemieckiej w Polsce oraz historię rozwoju organizacji zrzeszających ową mniejszość i ich dotychczasowe, najważniejsze działania. Prelegent poruszył też temat społecznej reakcji na wprowadzanie podwójnego nazewnictwa na tablicach z nawami miejscowości. Podkreślił, iż w tej kwestii mimo początkowych dyskusji i sprzeciwów mieszkańców nigdzie nie doszło do lokalnych konfliktów etnicznych a obecnie widoczna wielokulturowość wybranych regionów Polski jest czymś powszechnym.Drugi z prelegentów, Pan dr Aleksander Bauknecht odniósł się w pierwszej kolejności do wybitnych postaci historycznych i współczesnych, które miały niemieckie korzenie rodzinne i przysłużyły się Polsce bądź powróciły do polskiej narodowości. Następnie omówił sytuację mniejszości niemieckiej w województwie warmińsko-mazurskim. Ekspert przedstawił m.in. współczesne rozmieszczenie przedstawicieli mniejszości w poszczególnych miastach regionu, oraz historyczne dane dotyczące pochodzenia mieszkańców Ziem Zachodnich (stan w 1939 roku i w 1950 roku). Wspomniał również o zabytkach znajdujących się na Warmii i Murach, które dawniej należały do szlachty pruskiej (m.in. Pałac Rodu Lehndorff w Sztynorcie) oraz bardziej szczegółowo opowiedział o związanym z Olsztynem Feliksie Nowowiejskim. Mocno podkreślił też działania podejmowane przez Olszyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej, wymieniając konkretne inicjatywy podjęte w ostatnim okresie oraz zachęcił do zapoznania się z bogatą ofertą publicystyczną Stowarzyszenia.

Na zakończenie seminarium odbyła się dyskusja z uczestnikami spotkania. Głos zabrał również Przewodniczący Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur oraz Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej "Jodły" w Ostródzie, Pan Henryk Hoch, który podzielił się refleksją z codziennego funkcjonowania mniejszości niemieckiej w Polsce.