SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

06.03.2019 Konkurs na realizację zadania publicznego Wolontariat polska pomoc 2019 RODM Olsztyn poleca

Minister Spraw Zagranicznych ogłasza otwarty konkurs ofert: „Wolontariat polska pomoc 2019”

Celem konkursu będzie wyłonienie najlepszych ofert na projekty wolontariackie z propozycjami zadań publicznych, obejmujących działania rozwojowe odpowiadające założeniom „Planu współpracy rozwojowej w roku 2019”, odnoszące się do wybranych krajów priorytetowych polskiej pomocy, tj. Etiopii, Kenii, Senegalu, Tanzanii i Ugandy oraz priorytetów i rezultatów działań objętych ww. dokumentem, a także następujących krajów należących do grupy najsłabiej rozwiniętych: Rwandy i Zambii.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych: 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych).

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, spełniające wymogi określone w Regulaminie konkursu, tj. organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn.zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy.

Termin i warunki realizacji zadań publicznych: Zadania objęte I modułem projektu należy zrealizować nie wcześniej niż od 1 maja 2019 r. i nie później niż do 31 grudnia 2019 r. Zadania objęte II modułem projektu należy zrealizować nie wcześniej niż od 1 stycznia 2020 r. i nie później niż do 31 grudnia 2020 r. Warunki realizacji zadań publicznych określa regulamin konkursu.

Informacje szczegółowe: http://www.polskapomoc.gov.pl/Konkurs,na,realizacje,zadania,publicznego,Wolontariat,polska,pomoc,2019,2912.html


Źródło: http://www.polskapomoc.gov.pl/Konkurs,na,realizacje,zadania,publicznego,Wolontariat,polska,pomoc,2019,2912.html