SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

24.06.2019 O współpracy Warmii i Mazur z Francją RODM Olsztyn poleca

Pierre Lévy, ambasador Francji w Polsce był gościem Gustawa Marka Brzezina, marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. Podczas spotkania nie zabrakło tematów związanych z funduszami unijnymi czy współpracą gospodarczą obydwu państw.

Tradycja współpracy polsko-francuskiej na Warmii i Mazurach sięga lat 80, kiedy dzięki inicjatywie francuskiego stowarzyszenia "Solidarite a Solidarnosc" nawiązały się pierwsze relacje mieszkańców Côtes d'Armor z mieszkańcami województwa. 

24 czerwca 2000 r. podpisano umowę o współpracy pomiędzy samorządowymi władzami województwa warmińsko-mazurskiego a Departamentem Côtes d'Armor.

Co roku regiony realizują kilkadziesiąt wspólnych projektów i podejmują się licznych inicjatyw w różnorodnych dziedzinach, takich jak kultura, edukacja, wymiany młodzieżowe, sport, polityka społeczna, infrastruktura drogowa, gastronomia, ochrona środowiska czy rozwój obszarów wiejskich. Projekty mają ogromne znaczenie społeczne, a liczba odbiorców pośrednich i bezpośrednich sięga kilku tysięcy osób.Przykładowe projekty zrealizowane w roku 2018:

1. Projekt „Aktywni we wspólnej Europie” zrealizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo dofinansowany w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku; dotacja z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego – kwota 10000 zł.

W ramach projektu 12-18.07.2018 r. zorganizowano wizytę studyjną grupy mieszkańców francuskiej miejscowości Saint Thelo i 6 przedstawicieli ukraińskiej miejscowości Anhieliwka w Aniołowie na Warmii i Mazurach.

2. Projekt „Polak, Francuz dwa bratanki” zrealizowany przez Stowarzyszenie „Wspólny Dom” na rzecz mieszkańców Gminy Bartoszyce dofinansowany w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku. Kwota dofinansowania: 8000 zł.

Zorganizowano pięciodniową wizytę studyjną członków społeczności lokalnej gminy Ploeuc L’Hermitage (departament Côtes-d’Armor), podczas której uczestnicy zintegrowali się z członkami społeczności lokalnej gminy Bartoszyce.

Projekty realizowane w roku 2019:

W tym roku realizowane są między innymi projekty w ramach konkursu „WM dla WM. Wsparcie Współpracy Międzynarodowej JST w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2019 roku”. Dofinansowanie otrzymały:

1. Gmina Nidzica; Nazwa projektu: „Nasz i Wasz Region – Nasza Europa”;
Okres realizacji: maj – październik 2019; kwota dotacji: 2 500,00 zł.
Projekt zakłada popularyzację walorów historyczno-przyrodniczych i krajobrazowych naszego regionu, w tym budowanie i wzmacnianie więzi pomiędzy społeczeństwami w regionach partnerskich.

2. Gmina Bartoszyce; Nazwa projektu: „Nowe Horyzonty”; 
Okres realizacji: maj – październik 2019; kwota dotacji: 3 400,00 zł.
Celem projektu jest rozwój współpracy międzynarodowej między samorządem gminy Bartoszyce a samorządem francuskiej gminy Ploeuc L’Hermitage poprzez udział 4 osobowej delegacji z gminy Bartoszyce w wizycie studyjnej (planowanej w miesiącach sierpień lub wrzesień 2019) służącej stworzeniu wspólnej strategii promującej obszar obu gmin, w tym wymiana doświadczeń, transfer wiedzy i tworzenie partnerstw.

Ponadto w bieżącym roku, ze środków samorządu województwa w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, wsparto: 
1. Fundację Borussia, która otrzymała 8500 zł na realizację zadania „Regiony bez granic – warsztaty młodzieżowe”.
Zorganizowane zostaną interaktywne warsztaty dla młodzieży Warmii i Mazur poświęcone wybranym aspektom historii i współczesności regionu partnerskiego - departamentu Côtes-d’Armor. Odbędzie się koncert z udziałem muzyków z Bretanii. 
2. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo w kwocie 10000 zł na realizację zadania „Aktywni we wspólnej Europie”. 
W ramach projektu odbędzie się sześciodniowa wizyta studyjna w merostwie Saint Thelo ponad trzydziestoosobowej grupy dorosłych i młodych mieszkańców Aniołowa i aktywnych osób reprezentujących stowarzyszenia, Lokalną Grupę Działania i sołectwa Warmii i Mazur.

Współpraca między województwem a departamentem Côtes d’Armor często podawana jest jako wzorcowa. Co roku w ramach współpracy odbywają się posiedzenia Komitetu Sterującego, których celem jest podsumowanie zrealizowanych działań oraz omówienie planu na kolejny rok.

Instytucjonalnym i zarazem symbolicznym wyrazem współpracy jest założone w 1993 roku Centrum Polsko-Francuskie Côtes d'Armor – Warmia i Mazury w Olsztynie, będące samorządową jednostką kultury finansowaną przez obie strony partnerskie.

Podstawową dziedziną działalności Centrum jest popularyzowanie kultury, sztuki i języka francuskiego poprzez prowadzenie kursów językowych, działalność biblioteczną, wystawienniczą, organizację spotkań kulturalnych ( Dni Kultury Francuskiej i Dni Bretanii), oświatowych, społecznych (dzięki współpracy z Olsztyńskim Stowarzyszeniem Przyjaciół Bretanii i Francji "Amitie").

Ponadto Centrum współpracuje z regionalnymi instytucjami polskimi i francuskimi w nawiązaniu i rozwijaniu kontaktów oświatowych, ekonomicznych, rolniczych i innych zawodowych zgodnie z uaktualnioną umową o współpracy pomiędzy samorządowymi władzami Warmii i Mazur i Côtes d'Armor.

Centrum jest inicjatorem i organizatorem prezentacji regionalnej kultury polskiej w departamencie Côtes d'Armor i w regionie Bretanii, jak i innych przedsięwzięć z zakresu współpracy oświatowej i szkolnej (wymiana młodzieży, letnie obozy językowe), sportowej, ekonomicznej czy rolniczej.

Źródło: http://www.uw.olsztyn.pl