SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

26.06.2019 XIII Europejskie Spotkania Integracyjne Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku RODM Olsztyn

W dniu 26 czerwca 2019 r., w ramach "XIII Europejskich Spotkań Integracyjnych Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku" w Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyła się konferencja pt. „Polska w naszych sercach”. Zgromadzonych przedstawicieli polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku z 25 krajów, w tym m.in. z Litwy, Ukrainy, Białorusi, Rumunii, Uzbekistanu, Austrii, Wielkiej Brytanii, Rosji i Polski przywitał w imieniu organizatorów wiceprezes ds. dydaktycznych ATW przy MOK w Olsztynie dr inż. Michał Kłębukowski oraz Koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Olsztynie Piotr Mrozowski.

W pierwszym wystąpieniu, profesor Jerzy Bralczyk, ceniony językoznawca, ukazał zmiany jakim uległ język polski na przestrzeni dziejów. Profesor zwrócił uwagę m.in. na powstawanie nowych słów, nadawanie nowych znaczeń słowom będącym w użyciu, liczne zapożyczenia z innych języków, czy też prawidłową odmianę nazwisk i żeńskie odmiany nazw zawodów. Ekspert podkreślił również znaczenie polskiej literatury w zachowaniu polskiej kultury w czasach zaborów oraz fakt, iż język w Polsce był zawsze zróżnicowany terytorialnie i etnicznie. Kluczowy element wykładu stanowiło omówienie roli języka w reklamie i polityce oraz współczesnych odmian języka polskiego obecnego w przestrzeni społecznej, medialnej, zawodowej jak i prywatnej.Drugi z prelegentów, prezes PUTW w Solecznikach Antoni Jankowski przedstawił najważniejsze działania podejmowane przez PUTW na Litwie na rzecz odrodzenia kultury polskiej, w tym założenia i realizacji programów związanych z nauką Papieża Jana Pawła II i historią Polski. Zwrócił również uwagę na trudne warunki funkcjonowania starszego pokolenia polonijnego na Litwie oraz potrzebę wsparcia ze strony państwa polskiego.

Kolejny mówca, przedstawiciel Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur, omówił dotychczasową działalność Federacji, obecnie realizowane programy oraz możliwości pozyskiwania funduszy i składania wniosków grantowych w projektach krajowych jak i międzynarodowych, które mogą posłużyć zarówno rozwojowi osób starszych, jak i krzewieniu tradycji polskiej oraz wsparciu osób potrzebujących. Konkretne narzędzia wprowadzone na rzecz osób starszych zaprezentował redaktor naczelny „Głosu Seniora” Łukasz Salwarowski, w tym Ogólnopolską Kartę Seniora oraz Europejską Kartę Seniora. Ekspert przedstawił również ofertę konkursów oraz projektów, w których mogą uczestniczyć osoby starsze, które prowadzi Stowarzyszenie MANKO oraz zaprezentował klipy nagrane w ramach różnorodnych akcji informacyjnych, edukacyjnych i prewencyjnych, skierowanych do seniorów.

Pan Bartosz Głuszak z Federacji FOSA, skoncentrował się na kwestii udziału osób starszych w dziele niesienia pomocy osobom potrzebującym. Przedstawił szereg możliwości zarówno o charakterze bezpośredni, jak i z wykorzystaniem nowych technologii, dzięki którym starsze pokolenie może udzielać wsparcia innym oraz podzielić się swoim doświadczeniem i zadbać o zachowanie polskiej tożsamości na obczyźnie. Zaangażowanie osób starszych w działalność charytatywną stanowi zarówno ważny aspekt funkcjonowania polonijnych UTW, jak i wsparcia Polonii mieszkającej w różnych częściach świata.

Na zakończenie konferencji głos zabrała prorektor Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie w Londynie, którego misja polega m.in. na krzewieniu kultury polskiej i ukazywaniu jej wkładu w spuściznę i współczesny kształt wielokulturowego społeczeństwa europejskiego. Pani doktor Grażyna Czubińska opowiedziała o działającym od 2008 roku przy PUNO Uniwersytecie Trzeciego Wieku i Innych oraz zaproponowała uczestnikom konferencji podjęcie wielopłaszczyznowej współpracy oraz uczestnictwa we wspólnych wydarzeniach zarówno w formie osobistej i jak i dzięki specjalnej platformie internetowej.

W trakcie spotkania uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań prelegentom oraz wymiany doświadczeń i prowadzenia rozmów nt. nawiązania relacji partnerskich.