SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

12.02.2018 Wizyta przedstawicieli Komisji Europejskiej na Warmii i Mazurach RODM Olsztyn poleca

Na Warmii i Mazurach gościliśmy przedstawicieli komisji europejskiej - Wolfganga Müncha, zastępcę dyrektora wydziału ds. Polski w dyrekcji generalnej ds. Polityki regionalnej i miejskiej komisji europejskiej oraz Annę Modzelewską, opiekuna naszego regionalnego programu w KE. Goście spotkali się z zarządem województwa, osobami odpowiedzialnymi za realizację RPO, a także z dziennikarzami.

- To nie częste sytuacje, kiedy komisarze europejscy biorą udział w posiedzeniu zarządu województwa – podkreśla marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Jestem zbudowany poziomem ich rozeznania, jeśli chodzi o naszą pracę. Jest ono lepsze niż na poziomie krajowym.Komisarze byli obecni podczas głosowania nad przyjęciem planu działań na rzecz przyspieszenia realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020. Prace nad planem rozpoczęły się już pół roku temu.

- W Brukseli wiemy, z jakimi wyzwaniami mierzą się Warmia i Mazury – mówił w Olsztynie Wolfgang Münch. – Te trudności są przede wszystkim związane z realizacją inteligentnych specjalizacji, a także z pozyskiwaniem środków przez małych i średnich przedsiębiorców. Poprawiliśmy wcześniejsze niedociągnięcia w postaci zbyt niskiego wsparcia technicznego. Zaoferowaliśmy też pomoc eksperta zewnętrznego, żeby przyspieszyć proces wdrażania.

Przegłosowany w poniedziałek plan działań jest już przynajmniej w połowie realizowany, jednak zmiany trzeba było zebrać w jednym dokumencie oraz powierzyć odpowiedzialność za realizację departamentowi polityki regionalnej w urzędzie.

- Dzięki naszej ciężkiej pracy i codziennej współpracy z przedstawicielami KE chcemy maksymalnie uprościć sięganie po unijne wsparcie i przyspieszyć realizację – programu – mówi marszałek Brzezin. – Beneficjent nasz pan – ta dewiza przyświeca wszystkim zaangażowanym w proces rozwoju Warmii i Mazur.

Dopytywany przez dziennikarzy, czy na pewno regionowi nie zagraża utrata pieniędzy, o czym informował ostatnio m.in. Minister Inwestycji i Rozwoju, Wolfgang Münch podkreślał:

- Biorąc pod uwagę dotychczasowe wskaźniki wdrażania programu i fakt, że osiągnął on 40 proc., nie ma zagrożenia, żeby Warmia i Mazury straciły pieniądze.

Dodał także: - 1,7 mld euro z RPO to poważne środki, które mogą realnie zmienić region. Zachęcam różne środowiska do zmiany myślenia i nastawienia się na współpracę, przede wszystkim dotyczyć to ma przedsiębiorców i świata nauki. Tak rozumiane współdziałanie przyniesie realne korzyści.


http://www.warmia.mazury.pl/rozwoj-regionu/aktualnosci/1898-komisja-europejska-o-rozwoju-regionu