SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

09.02.2018 Rozmowy ministra Jacka Czaputowicza z wysokimi urzędnikami unijnymi RODM Olsztyn poleca

Na chwilę obecną najważniejszy jest dla nas dialog z Komisją. Nie ma powodu, żeby spieszyć się z debatą w Radzie – powiedział w Brukseli minister Jacek Czaputowicz po serii spotkań z przedstawicielami Komisji Europejskiej.

Szef polskiej dyplomacji rozmawiał z pierwszym wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem, komisarz Elżbietą Bieńkowską oraz komisarz Věrą Jourovą. Spotkał się także z wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federicą Mogherini.

Podczas spotkania  z Wysoką Przedstawiciel Fredericą  Mogherini, minister Jacek Czaputowicz podkreślił rosnące zaangażowanie Polski, zarówno finansowe jak i operacyjne, w południowym sąsiedztwie UE. Wskazał m.in. na zwiększony wkład w unijne misje EUNAVFOR MED Sophia i EUBAM Libya, udział w działaniach Frontexu na M. Śródziemnym oraz rosnące zaangażowanie finansowe w działania mające na celu przeciwdziałanie nielegalnej migracji i pomoc uchodźcom w regionie.Podczas rozmów podkreślono także znaczenie Partnerstwa Wschodniego. Rozmówcy zgodzili się, że kluczowe jest wdrożenie postanowień ostatniego szczytu Partnerstwa Wschodniego (Bruksela, 24 listopada 2017 r.), kontynuacja reform w krajach Partnerstwa, a także wzmacnianie ich odporności. W odniesieniu do kwestii polityki wschodniej UE, wskazano na potrzebę utrzymania sankcji wobec Rosji, podkreślając brak postępu w zakresie wdrażania Porozumień Mińskich.

Szef MSZ podkreślił gotowość Polski, jako niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ w latach 2018-2019, do współpracy z Wysoką Przedstawiciel w zakresie najważniejszych kwestii międzynarodowych.

Spotkanie z wiceprzewodniczącym Timmermansem stanowiło okazję do kontynuowania rozmów zapoczątkowanych przez ministra Jacka Czaputowicza jeszcze w styczniu br. w ramach dialogu Polski z Komisją Europejską na temat reform sądownictwa przeprowadzanych w Polsce oraz do podsumowania dotychczasowych konsultacji eksperckich w tym zakresie. – Jesteśmy zdeterminowani, żeby wyjaśnić z Komisją Europejską wszelkie nieporozumienia – powiedział szef polskiego MSZ. – Nie zamierzamy wycofywać się z wprowadzanych reform. Pragniemy jedynie, żeby KE przeanalizowała nowelizowane przepisy całościowo, uwzględniając pełen kontekst, i żeby dobrze zrozumiała powody, które stoją za wprowadzanymi zmianami – dodał. Obydwie strony zapewniły o woli utrzymywania bieżącego kontaktu zarówno na szczeblu eksperckim, jak i politycznym.

Podczas rozmowy z komisarz Věrą Jourową strony dyskutowały na temat prowadzonych przez nią prac nad przygotowaniem kryteriów oceny niezależności i funkcjonowania systemów wymiaru sprawiedliwości, które miałyby być brane pod uwagę przy alokacji środków z budżetu UE w ramach przyszłej perspektywy finansowej. – Odrzucamy łączenie procedury z art. 7 ust. 1 z alokacjami z unijnego budżetu. Jest to niezgodne z prawem UE i przeczy traktatowym celom polityki spójności – podkreślił minister Jacek Czaputowicz.

Podczas wizyty w Brukseli szef polskiej dyplomacji podkreślał również, że dla Polski dialog z Komisją jest tylko jednym z wątków szerzej pojętej współpracy europejskiej. – Polska stara się być aktywnym członkiem debaty o przyszłości Unii Europejskiej, angażuje się w polityki unijne jak choćby polityka gospodarcza, polityka energetyczna czy polityka obronności – zauważył minister.

W rozmowie z komisarz Elżbietą Bieńkowską, szef polskiego MSZ zwrócił uwagę na konieczność intensyfikacji działań KE w zakresie ochrony jednolitego rynku, w szczególności jeśli chodzi o przeciwdziałanie praktykom protekcjonistycznym niektórych państw członkowskich i realizację czterech podstawowych swobód, a zwłaszcza swobody przepływu towarów i usług (również w kontekście przyjętej w zeszłym roku dyrektywy o pracownikach delegowanych). – Praktyki protekcjonistyczne są niedopuszczalne i obowiązkiem Komisji jest odpowiednio reagować – podkreślił minister Jacek Czaputowicz. – Firmy z nowych państw członkowskich nie mogą czuć się dyskryminowane – dodał.

Ponadto minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz wskazał, że celem Europejskiego Funduszu Obronnego oraz Europejskiego Programu Rozwoju Przemysłu Obronnego powinien być inkluzywny i równomierny rozwój przemysłu obronnego w UE oraz należyty udział w nim MŚP i przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji.


http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/rozmowy_z_wysokimi_urzednikami_unijnymi


Źródło: www.msz.gov.pl